Verkoop- en Garantie voorwaarden

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

1.Factuur voorwaarden:
Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen.
In dit laatste geval kan er echter een kredietbeperking toegepast worden. Eventuele klachten of duidelijk zichtbare
gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, daarna kan Vbits niet meer in gebreke worden
gesteld. De geleverde goederen blijven eigendom van Vbits tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom,
plus eventuele kosten en interesten. De levering gebeurt evenwel op risico van de klant, die zich tegen mogelijke
schadegevallen hoort te verzekeren. De klant zal Vbits verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een
ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder
bekendmaken, zodat Vbits hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen. Elk onbetaald bedrag zal na de vervaldatum,
van rechtswege en zonder aangetekende ingebrekestelling, een rente geven van 1% per maand verhoogd met een
forfaitaire vergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 60 €. Bij gebeurlijke geschillen
zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden nietig of
onwettig worden verklaard blijven de overige voorwaarden van kracht. Voor facturen beneden de 10 € worden 5 €
administratiekosten aangerekend.

2.Prijzen, offertes en folders:
Alle prijzen zijn steeds gebasseerd op contante betaling en
afhaling in onze firma, tenzij anders overeengekomen. Prijsoffertes en folders worden steeds ten titel van inlichting
gegeven en zijn in geen geval bindend voor Vbits. Alle gegevens, ook de prijs, zijn onder voorbehoud van eventuele
fouten. De opgegeven prijzen zijn steeds deze geldig op het moment van datering van de offerte en vormen
geenszins een prijswaarborg voor de toekomst. In de opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien
zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma’s, kopiëren van gegevens vanaf andere computers,
opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software enz…

3.Producten:
Gekochte producten worden niet teruggenomen alsook omruilen is niet mogelijk.
De eigenschappen van de geleverde producten komen steeds minimum overeen met hetgeen beschreven is in de
de offertes of de u overhandigde folder. Indien u prijs stelt op bepaalde extra functies of een bepaald merk,
maak dit dan kenbaar bij de bestelling. In de mate van het mogelijke zullen we proberen aan uw vraag te voldoen.
Installatie van hard- en software is niet in de opgegeven prijzen inbegrepen. De klant is verondersteld ervan op de
hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is voor zijn toepassing. Vraag inlichtingen indien
u twijfelt, naderhand kunnen kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

4.Bestelling van goederen:
Wij kunnen de meeste PC-producten leveren, hetzij uit stock,
hetzij op bestelling. Bij bestelling dient een voorschot van 20% betaald te worden met een minimum van 25 €. Bij ontbinding van een bestelling wordt het voorschot beschouwd als onkostendekking.

5.Garantie:
a.Software: Op software geven de producenten geen garantie, lees de licentievoorwaarden voor meer details.
Ook het installeren van software valt steeds buiten de garantie.
b.Consumables: In princiepe geen garantie, alhoewel sommige producenten toch beperkte tussenkomst bieden.
Vraag meer inlichtingen.
c.Hardware: De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur, die tevens de duur en de juiste
procedure bepaalt. Sommige producten dienen door de klant naar de producent te worden geretourneerd,
anderen worden opgehaald of via Vbits afgehandeld. Meer informatie vindt u terug in de handleiding bij de producten
of op de website van de producent of invoerder. De garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur primeren
steeds op deze hier vermeld.
d.Eventuele vervoerskosten tussen de klant en Vbits, uitvoeren van herstellingen ter plaatse bij de klant,
vervangtoestellen voor de duur van de herstelling zijn niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van
één of meerdere onderdelen is geenzins een reden tot verlenging van de garantieperiode.
e.Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de orginele
verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, media, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs
voorgelegd te worden.
f.De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik. Defecten die voortkomen uit oneigenlijk
of verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. Ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door
statische electriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz…) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in
extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
g.Vervallen garantie voorwaarden ten gevolge van overmacht (faillissement/overname van producent) vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
h.Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik (vb. Gebruik van pijltoetsen al “joystick”).
Schade veroorzaakt door overmacht. (blikseminslag, water- en brandschade)
Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de orginele verpakking
Schade veroorzaakt door virusinfectie.
Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

6.Technische dienst:
De klant kan steeds een beroep doen op onze technische dienst. Hierbij geldt:
a.Wij verrichten herstellingen of uitbreidingen aan pc’s en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht.
b.Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag inlichtingen over de geldende tarieven.
c.Alle gepresteerde werkuren worden aangerekend, ongeacht of het resultaat aan de verwachtingen
van de klant voldoet of niet. Wij garanderen nooit dat er een door de klant gevraagd resultaat ook effectief
kan behaald worden.
d.Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij ontvangstname.
e.Goederen die 3 maanden na herstel nog steeds niet afgehaald zijn, worden als ons eigendom
beschouwd en afgevoerd.
f.In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant
wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of
uitbreiding aan te bieden.
g.Een eventuele vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en geenszins bindend
voor Vbits. Niet te voorziene oorzaken kunnen immers steeds voor vertraging zorgen.
h.Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien de orginele licentie
binnengebracht wordt.
i.Wanneer een klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden er
bestekkosten aangerekend.
j.Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken
kunnen leveren. Ook in dit geval worden er bestekkosten aangerekend.
Vbits ontkent iedere verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of
slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving,
schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade e.d.